آزمون انلاین  محاسبه قیمت تمام شده در فعالیتهای معدنی - مهندس دوست فاطمه

این دوره شامل مفاهیم پایه -ویندوز - اینترنت و واژه پرداز(WORD)-صفحه گسترده(ٍEXCELL)-
ارائه (POWER POINT)-بانک اطلاعلتی(ACCESS) L) می باشد