آموزش نرم افزار Geovia surpac- همتی بهرغانی

این دوره شامل مفاهیم پایه -ویندوز - اینترنت و واژه پرداز(WORD)-صفحه گسترده(ٍEXCELL)-
ارائه (POWER POINT)-بانک اطلاعلتی(ACCESS) L) می باشد