آزمون انلاین  محاسبه قیمت تمام شده در فعالیتهای معدنی - مهندس دوست فاطمه